kontrast
A+ A-
Strona Placówek Oświatowych Gminy Gózd: www.gozd.pl
 > status prawny
status prawny
Status prawny Zespołu Szkół w Goździe 

Zespół Szkół w Goździe został powołany dnia 1 września 2011 r. uchwałą nr IX/59/2011 Rady Gminy w Goździe z dnia 25 lipca 2011 r.


Organem prowadzącym Zespołu Szkół w Goździe jest Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd.


Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty, Delegatura w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom.


Zespół Szkół w Goździe jest wpisany do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 16261.


Gmina Gózd dysponuje majątkiem Zespołu oraz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem gminy Gózd.


Zespół Szkół Gózd dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną Gminy Gózd.


Zespół Szkół w Goździe nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet Gminy Gózd.


Zespół Szkół w Goździe działa w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.


Zespół Szkół w Goździe posiada statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół w Goździe.

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Autor: Sławomir Czyż | Data wprowadzenia: 2019-09-18 12:02:03.
Data wprowadzenia: 2019-09-18 12:02:03
Autor: Sławomir Czyż
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół w Goździe
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Kierownik Jednostki
Józef Drab
Kontakt:
Tel: (48) 320-23-57
Fax: (48) 384-04-01
e-mail: oswiata@gozd.pl